#حیاط

۲ مورد

نتایج

تعاریف برخی از واژه های مهم و پرکاربرد مورد استفاده در شهرداری ها

#شهرداری


#قطعه_مالکیت: قطعه‌زمین‌ دارای‌حدود مشخص و سند مالکیت رسمی .


#تفکیک: تقسیم یک قطعه مالکیت به چند قطعه مالکیت جهت استفاده واحد یا مختلف(عکس عمل تجمیع).


#تجمیع: ادغام چند قطعه مالکیت جهت استفاده واحد یا مختلف ( عکس عمل تفکیک )


مساحت قطعه مالکیت یا #مساحت_زمین : مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالکیت رسمی .


سطح ساختمانی‌ یا #زیربنا: سطح ‌ساخته‌ شده‌ در مجموعه‌ طبقات‌ ساختمان .


#ارتفاع_ساختمان یا بنا : فاصله مرتفع ترین نقطه بام و در صورت وجود سقف شیبدار مرتفع ترین خط الراس بام از سطح گذر اصلی .


#سطح_معبر: متوسط‌ ارتفاع ‌بالاترین و پائین‌ترین نقطه گذرها ، گذرهای مشرف به قطعه مالکیت .


#پیلوت: قسمتی از ساختمان هم سطح گذر که به صورت فضائی شامل ستونها و بدون دیوارهای جداکننده بوده و فاصله زیر سقف آن از گذر 20/2 الی 5/2 باشد.


#زیرزمین: قسمتی از ساختمان که ارتفاع روی سقف آن از سطح گذر در قسمت ‌مربوطه‌ حداکثر20/1 متر باشد ویا محوطه پیلوت .


#طبقه_همکف: قسمتی از ساختمان که فاصله کف آن از سطح گذر حداکثر 20/1 متر و یا ارتفاع سقف آن از گذر بیش از 20/1 متر باشد و همچنین طبقه روی پیلوت .


#طبقات_فوقانی: کلیه‌ طبقات ‌ساختمان‌ که‌روی‌ طبقه ‌همکف ساخت شود .


بر قطعه مالکیت یا #بر_زمین: قسمت یا قسمتهائی از حدود یک مالکیت که مجاور گذر قرار داشته باشد.


فضای آزاد (#حیاط): سطحی از قطعه مالکیت که در آن هیچگونه ساختمانی احداث نشده و فقط برای درختکاری ، گلکاری ، استخر . حوض ، آب نما ایوان غیرمسقف و سایر استفاده های محوطه سازی تخصیص داده شده باشد .


#پارکینگ : محل نگهداری صرفاّ وسائل نقلیه به غیر از محوطه ادارات ، محلهای کار و غیره که هر آن قابل دسترسی باشد


#ایوان: سطح سرپوشیده در طبقه همکف که بین ساختمان و فضای آزاد قرار گیرد


#بالکن: سطح‌ سرپوشیده ‌در طبقات بنا که حداقل یک‌طرف آن باز شد .


#تراس یا مهتابی : سطح ساختمان غیر مسقف به غیر از بام .


پیش‌آمدگی‌ یا #کنسول: هرگونه ‌بیرون ‌آمدگی ‌ساختمان‌ در طبقات‌ فوقانی.


#درخت : در ضوابط طرح تفصیلی اصفهان درخت به گیاهانی اتلاق می شود که حداقل ارتفاع آن دو متر و محیط آن 50 سانتی متر باشد.


#عمران #معماری #دکوراسیون_داخلی

۱ نفر پسندید

بدون نظر

۱ سال قبل

مقایسه کن {{compareList.length.toString().toFaDigit()}}